Městská policie a její práva v dopravě


Práva strážníků městské policie po novelizaci zákona 361/2000 sb.

Jelikož v právech a povinnostech městské policie nebylo příliš jasno, našel jsem si novelizace a vypsal jsem ze zákona části, které popisují chování strážníků městské policie v silničním provozu.

     § 45

     Překážka provozu na pozemních komunikacích

(4) Je-li překážkou provozu na pozemní komunikaci vozidlo, rozhoduje o jeho odstranění policista nebo strážník obecní policie; vozidlo se odstraní na náklad jeho provozovatele.

     § 67

     Speciální označení vozidel a osob

(4) Na vyhrazené parkoviště pro vozidlo označené znakem O 1 je vozidlům bez označení O 1 vjezd zakázán. O odstranění vozidla, které neoprávněně stojí na parkovišti vyhrazeném pro vozidlo označené znakem O 1, rozhoduje policista nebo strážník obecní policie; vozidlo se odstraní na náklad jeho provozovatele.

     § 75

     Řízení provozu pokyny policisty

(8) Strážník obecní policie je oprávněn pokyny usměrňovat provoz na pozemních komunikacích v případě, že je to nezbytné pro obnovení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, a není-li řízení provozu zajištěno policií nebo v součinnosti s policií. Při usměrňování provozu používá strážník pokyny stanovené pro řízení provozu policisty.

     Zastavování vozidel

     § 79

(1) Zastavovat vozidla je oprávněn
.....
c) strážník obecní policie ve stejnokroji

  1. před přechodem pro chodce k zajištění bezpečného přechodu osob, jestliže to situace na přechodu či stav přecházejících osob vyžaduje,
  2. jestliže jejich řidič je podezřelý ze spáchání přestupku proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, k jehož projednání v blokovém řízení je obecní policie oprávněna podle zvláštního zákona,
.....

mailto:kolombo@kolombo.cz kolombo@kolombo.cz

Poslední aktualizace: 22.5.2003
webmaster